Polityka Prywatności

Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, informujemy, iż:

Administrator Danych

Administratorem Państwa danych osobowych („Administrator”) jest Project Warszawa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Poznańska 16/LU 1, 00-680 Warszawa, NIP: 5851466758, REGON: 221918280, kapitał zakładowy w wysokości 5.105.000,00 zł. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000469452.

Kontakt z Administratorem

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych z Administratorem skontaktować się można pod adresem e-mail: kasia@barbotin‒larrieu.ch oraz pisemnie pod wskazany wyżej adres siedziby Administratora – z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”.

Dane Osobowe

Dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa z momentem wypełnienia formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.kasiamichalski.com, wyrażając zgodę na kontakt poprzez wskazany adres e-mail bądź z chwilą podania danych osobowych w ramach kontaktu z Administratorem w inny sposób.  

Administrator przetwarza następujące dane osobowe, które są danymi zwykłymi: 

 • imię i nazwisko, 
 • adres poczty elektronicznej (e-mail), 
 • inne dane podane przez Państwa w toku wypełniania formularza kontaktowego i dalszego kontaktu w sprawie, z którą zwróciliście się Państwo do Administratora. 

Ponadto możemy automatycznie zbierać dane techniczne dotyczące wizyty użytkownika w serwisach Administratora (np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp.).

Cel i Podstawy Przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w niżej wymienionych celach i na wskazanych tam podstawach prawnych:

 • udzielenie odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego, to jest w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz realizacja lub dążenie do zawarcia umowy z Administratorem – art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, to jest m.in. do przedstawienia szczegółów oferty, rozpatrywanie zapytań, przygotowania, zawarcia i wykonania umowy, bieżącej komunikacji, rejestracji korespondencji, przygotowania i archiwizacji dokumentów, tworzenia raportów, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora i podmiotów powiązanych z Administratorem oraz dla ustalenia lub dochodzenia roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami, dbania o jakość współpracy,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, to jest do wywiązania się z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, w szczególności obowiązków podatkowych i rachunkowych spoczywających na Administratorze,
 • przesyłania drogą elektroniczną na podany adres email informacji handlowych – w oparciu o wyrażoną przez Państwa dobrowolną zgodę na prowadzenie takich działań – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

W przypadku, gdyby przetwarzanie danych osobowych miało nastąpić w innym celu niż wskazane powyżej, każdorazowo odbywać się będzie po uprzednim uzyskaniu Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie i w celu wskazanym w tej zgodzie – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Okres Przechowywania Danych

Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane:

 • w przypadku przetwarzania na podstawie udzielonej zgody – do czasu otrzymania informacji o wycofaniu zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, dlatego mogą ją Państwo w każdym momencie wycofać i nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem,
 • gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, dane będą przechowywane do czasu upływu ewentualnych terminów przedawnienia roszczeń oraz z zastrzeżeniem właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • przez okres, który jest niezbędny do ochrony interesów Administratora danych,
 • gdy przetwarzanie danych jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – przez okres wynikający z przepisów prawa,
 • w odniesieniu do pozostałych celów opartych na uzasadnionym interesie Administratora – przez okres ważności tych celów albo do czasu, aż zgłoszą Państwo swój sprzeciw.

Odbiorcy Danych

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty lub organy, którym Administrator jest zobowiązany udostępniać dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z Administratorem.

Dane osobowe możemy przekazywać:

 • podmiotom współpracującym z Administratorem, w tym w szczególności: dostawcom usług prawnych, doradczych, marketingowych, konsultacyjnych audytowych i certyfikacji, archiwizacji dokumentów, dostawcom usług poczty email, dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi kurierskie, pocztowe, spedycyjne lub przewozowe – każdorazowo na podstawie stosownych umów zapewniających ochronę prywatności,
 • podmiotom i organom, które są upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • podmiotom powiązanym kapitałowo lub osobowo z Administratorem.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Prawa Osób Których Dane Dotyczą

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub usunięcia danych osobowych, w przypadkach określonych prawem, 
 • przeniesienia danych osobowych, 
 • wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych,  
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa),
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

Dobrowolność Podania Danych

Podanie danych osobowych określonych w formularzu kontaktowym jako wymaganych jest wymogiem umownym oraz dobrowolnym. Brak podania danych skutkować będzie brakiem możliwości przesłania wiadomości za pomocą formularza. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne, lecz może uniemożliwić podjęcie określonych czynności czy zawarcie umowy.